Функции на Службата по трудова медицина

Функции на Службата по трудова медицина

Индустриалната безопасност е състоянието на защита на жизнените интереси на човека и обществото от аварии в опасни производствени съоръжения и последиците от тези аварии. От своя страна защитата на труда, електрическата безопасност, индустриалната безопасност, пожарната безопасност са неразделни части.

Безопасността на живота е наука за комфортно и безопасно взаимодействие на човека с техносферата. Управление на безопасността при работа – организация на работа за осигуряване на безопасност, намаляване на нараняванията и злополуките, професионални заболявания, подобряване на условията на труд въз основа на набор от задачи за създаване на безопасни и безвредни условия на труд. Въз основа на прилагането на законодателни норми в областта на защитата на труда.

Трудова медицина – Управление на професионалния риск

Управлението на професионалния риск е набор от взаимосвързани действия, които включват мерки за идентифициране, оценка и намаляване на нивата на професионалните рискове. Наредбата за системата за управление на професионалния риск се одобрява от федералния изпълнителен орган, отговарящ за държавната политика и трудовото регулиране, като се вземе предвид заключението на тристранната комисия за регулиране на социалните и трудовите отношения. Трудовата медицина и Службата по трудова медицина поемат тази роля.

За контакти с нас:  Телефон за връзка: +359 2 917 29 1;

Ние сме  фирма ЛОТ-КОНСУЛТ (Лаборатория и Охрана на Труда).

Адрес: София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16.

Основни условия:

  • Условия на труд – съвкупност от фактори на работната среда и трудовия процес, които влияят върху работата и здравето на служителя;
  • Служител – физическо лице, което е сключило трудово правоотношение с работодател;
  • Работодател – организация (юридическо лице), представлявана от нейния ръководител или друго лице (с пълномощно, издадено от нотариус), или физическо лице, с което служителят е в трудови отношения;
  • Организация – предприятие, институция или друго юридическо лице, независимо от формата на собственост и подчинение;
  • Вреден производствен фактор – производствен фактор, чието въздействие върху служител може да доведе до неговото заболяване;
  • Опасен производствен фактор – производствен фактор, чието въздействие върху служител може да доведе до нараняване;