Електролит в акумулатори и батерии

Електролит в акумулатори и батерии, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Електролит в акумулатори и батерии

Температура на електролита

С повишаване на температурата на електролита капацитетът на акумулаторната батерия се повишава, а при понижаване – се намалява. Изменението на температурата довежда до изменение на гъстотата на електролита и следователно към изменеше на неговата дифузия. Номиналният капацитет на батерията се определя винаги при температура 298°К (25°С), а полученият капацитет при разреждане се привежда към температура 298°К (25°С) по формулата:

 

 

където Сt е капацитетът, получен при разреждане;

t – средната температура между началната и крайната тем­пература на електролита при разреждането;

0,01 – температурният коефициент на изменение на капацитета.

Концентрация на електролита

Определя потенциала на плочите, електрическото съпротивление и неговата гъстота, която влияе на скоростта на протичане на дифузионните процеси. В процеса на разреж­дането концентрацията на електролита се намалява, в резултат на което напрежението на акумулатора пада до пределните крайни значения. Установено е, че най-голям капацитет стартерният акумулатор има при плътност на електролита 1,27 ÷ 1,29 g/cm3.

Ако високата концентрация на електролита е благоприятна за положителните плочи, тя оказва вредно влияние на отрицателните.

Порьозността на активната маса зависи от материала, от който е направена, и от състоянието на плочите, т. е. от тяхната степен на зареденост. Под пористност се разбира способността на активният материал да поглъща електролит. Тъй като оловният сулфат заема по-голям обем, отколкото активните вещества, сечението на порите по време на разреждане се намалява, което затруднява проникването на киселина в порите на плочите.

Номиналният капацитет на акумулаторната батерия С20 се определя при 20-часово разреждане с постоянен ток Ip = 0,05.C20, А, при температураа на електролита 298°К (25°С) до крайно напрежение 10,50 и 5,25 на изводните клеми съответно при номинално напрежение 12 и 6 V (1,75 V на клемите на отделния акумулатор). Отчита се времето в часове. Заводът трябва да гарантира поне 20 h непрекъснато разреждане на батерията при тези условия. Тогава измереният капацитет ще бъде равен на номиналния.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО